Disclaimer

Disclaimer

17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van lifehub.shop steeds worden gewijzigd. lifehub.shop registreert en slaat de door de Consument verstrekte gegevens in een databestand op.

17.2 De website van lifehub.shop en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. lifehub.shop sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. lifehub.shop onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. lifehub.shop geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan lifehub.shop garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

gezond en vertrouwd afvallen doe je nu met herblalife 24 hours