Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

lifehub.shop: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

lifehub.shop is eigendom van:
Onafhankelijk Herbalife Members

Artie en Anita Possemis

Disselhof 64, 7335 AA te Apeldoorn

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. In het bijzonder wordt onder Consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen lifehub.shop en de Consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van lifehub.shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van lifehub.shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door lifehub.shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 lifehub.shop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres.

3.2 lifehub.shop is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt lifehub.shop dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.3 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van lifehub.shop zijn inclusief BTW.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van lifehub.shop onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. lifehub.shop heeft het recht om de Consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 Betaling binnen Nederland kan geschieden per online bankieren (iDeal) of overboeking (vooraf)

4.4 Indien de Consument met enige betaling in gebreke blijft, is lifehub.shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de Consument binnen 8 dagen zijn order kosteloos annuleren.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering geschied in principe alleen in Nederland en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing wanneer het afleveradres zich buiten Nederland bevindt behoudt lifehub.shop zich het recht voor om deze bestellingen te annuleren.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van lifehub.shop en is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door lifehub.shop ingeschakelde vervoerder.

6.3 De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.4 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat lifehub.shop hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.5 Opgegeven levertijden van lifehub.shop zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument lifehub.shop schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de uiteindelijke levertijd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 7 Garantie

7.1 lifehub.shop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife-producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen en een retourformulier aanvragen. U dient wel binnen 30 dagen na ontvangstdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoedt wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoopbedrag eventueel vermeerdert met door u betaalde heen-verzendkosten zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten via uw eigen betaalmiddel of na overleg met u op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal lifehub.shop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze van lifehub.shop vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan lifehub.shop te retourneren en de eigendom daarover aan lifehub.shop te verschaffen.

7.5 Het is mogelijk dat lifehub.shop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. lifehub.shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met lifehub.shop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De Consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De Consument is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan lifehub.shop te worden gemeld.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan lifehub.shop met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de lifehub.shop en op de wijze zoals door lifehub.shop aangegeven.

Artikel 10 Betaling

lifehub.shop.nl biedt twee mogelijkheden om te betalen:

Via Internetbankieren met iDeal

Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDeal is pinnen via internet. Heeft u een rekening met internetbankieren bij een Nederlandse bank, dan kunt u betalen via iDeal. U gaat bij het afrekenen door naar uw eigen beveiligde omgeving van internetbankieren, maakt daar de betaling over, en gaat weer terug naar onze site. iDeal betalingen worden meteen afgeschreven. Dit is de snelste betaalmethode. Wilt u uw bestelling snel geleverd hebben? Kies dan voor betalen via iDeal.

Vooruit betalen per bank of giro

U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en het ordernummer. U maakt zelf het bedrag naar ons over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

NL11INGB0007594243

T.n.v Feel Good Nutrition Apeldoorn
o.v.v. uw ordernummer
Betaling per bank of giro neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. Betalingen met iDeal internet bankieren worden dezelfde dag verwerkt.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Consument.

11.2 lifehub.shop is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van ? 75,00.

11.4 Indien lifehub.shop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien door lifehub.shop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van lifehub.shop jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

12.2 FitNutritition.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

12.3 Onverminderd het bovenstaande is lifehub.shop niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Consument.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van lifehub.shop of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft lifehub.shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat lifehub.shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop lifehub.shop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor lifehub.shop niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van lifehub.shop worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 14 Spaartegoed

14.1 Van elke bestelling die bij lifehub.shop geplaatst wordt kan er een percentage van het totaalbedrag minus eventuele verzend- en/of administratiekosten worden opgeslagen als een spaartegoed voor de consument.

14.2 Het percentage zoals genoemd in 14.1 is variabel en mag op ieder moment worden aangepast door lifehub.shop, ook mag lifehub.shop op ieder moment de spaartegoed actie stopzetten of de regels hiervoor wijzigen.

14.3 Het spaartegoed van een consument blijft geldig tot 90 dagen nadat er voor het laatst een bedrag aan het spaartegoed is toegevoegd. Na deze 90 dagen is voor lifehub.shop toegestaan om het spaartegoed van de consument te blokkeren c.q. verwijderen.

14.4 Het spaartegoed van een consument kan op ieder moment bij een volgende bestelling gebruikt worden als korting. Het spaartegoed uitgekeerd door lifehub.shop kan nooit hoger zijn dan het totaalbedrag van de bestelling, wanneer het spaartegoed dit bedrag overstijgt dan wordt de korting aangepast naar het totaalbedrag van de bestelling en vervalt het restbedrag.

14.4.1 Met ingang van 01-06-2011 zal lifehub.shop nooit meer dan 50% van de aankoopwaarde van een bestelling minus eventuele kosten in mindering brengen als spaartegoed op het aankoopbedrag van deze bestelling. De rest van het spaartegoed wordt gereserveerd voor een volgende bestelling met in achtneming van 14.3 of totdat de spaartegoed actie wordt beëindigd, in dat geval vervalt het spaartegoed.

14.5 Het spaartegoed vertegenwoordigd geen waarde in contanten en wordt als zodanig ook nooit uitgekeerd het kan slechts in mindering worden gebracht op een volgende bestelling met in achtneming van 14.4.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op elke overeenkomst tussen lifehub.shop en de Consument is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten met lifehub.shop worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16 Diversen

18.1 Wanneer door lifehub.shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat lifehub.shop deze Voorwaarden soepel toepast.

18.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met lifehub.shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door lifehub.shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

18.3 lifehub.shop is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

gezond en vertrouwd afvallen doe je nu met herblalife 24 hours